Zaloguj się
  E-Mail:
  
  Hasło:
  


Nowy klient
Zapomniałeś hasła
Szukaj
Nowości

GDM - internetowy  salon ... zobacz więcej

Informacje
Regulamin

Obowiązujące koszty transportu podane są na każdej stronie produktu !!!

 

 

REGULAMIN

 

 

§. 1. Postanowienia wstępne

 

 

1.  Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego gdmmeble.com dostępnego pod adresem http://www.gdmmeble.com/

 

2.  Operatorem Sklepu Internetowego jest firma G.D.M. Tomasz Bożek z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. 11 Listopada 22, 37-450 Stalowa Wola , NIP: 8651001719, adres korespondencyjny: G.D.M. Tomasz Bożek, 11 Listopada 22, 37-450 Stalowa Wola.

 

3. Operator Sklepu Internetowego gdmmeble.com świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail poda adresem gdmmeble2@gmail.com oraz telefonicznie, pod numerem 664756158 lub 692409245

 

 

§. 2. Definicje

 

1.  Sprzedawca, Sklep - Operator Sklepu Internetowego gdmmeble.com , o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu;

 

2.  Klient, Kupujący - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

3.  Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

 

4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5.  Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 

6.  Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 

7.  Konto Klienta - miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 

8. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

 

§. 3. Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego gdmmeble.com

 

2.  Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego gdmmeble.com w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi Newsletter.

3. Przedmiotem świadczenia są meble sypialniane i materace (dalej: meble). Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

4.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

5.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6.  Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia, w sposób określony w §. 7.

7.  Klient , który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

8.  Zamówienia realizowane są na terytorium Polski .

 

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.  W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 

a.  Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

 

b.  Włączoną obsługę Java Script,

 

c.  Włączoną obsługę plików Cookies,

 

d. Aktywny adres e-mail

 

2.  Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

 

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

 

§. 5. Sposób porozumiewania się z konsumentem

 

1.  Siedziba Sprzedawcy mieści się w Stalowej Woli,  przy ul. 11 Listopada 22.

 

2.  Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres   gdmmeble2@gmail.com a także telefonicznie pod numerem 664756158 lub 692409245 w godz 8-17 w dni robocze.

 

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gdmmeble2@gmail.com

 

4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie gdmmeble.com

 

 

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1.  Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

 

2.  Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

 

3.  Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

 

4.  W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 

a)      Imię i nazwisko,

 

b)      Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 

c)      Numer telefonu.

 

5.  Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 

a)      Firmę,

 

b)      Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 

c)      Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 

d)     Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

 

e)      Numer telefonu.

 

6.  Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym Klient otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu.

 

7.  Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

8.  Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9.  Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

10.  Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

11.  Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 

a)      cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

 

b)      działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 

c)      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 

d)      uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

 

e)      Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 

f)       Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 

g)      podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

12.  Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 

13.  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

 

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawca ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.

 

15.  Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

16.  Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

 

§. 7. Warunki sprzedaży

 

1.  Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego gdmmeble.com

 

2.  Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego gdmmeble.com są:

 

Sprzedawca oraz Klient.

 

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

 

a)      podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 4 lub 5 oraz

 

b)      zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

 

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z  1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 

6.  Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną jak i hurtową.

 

7.  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

 

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8:30 - 17:00.

 

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

 

a)      wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

 

b)      dodania ich do koszyka,

 

c)      wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

 

d)     zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

 

e)      dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,

 

f)       kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

 

10.  W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

 

a)      zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

 

b)      odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

 

c)      propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

 

11.  Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt 3 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

 

12.  Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt 3 jest wiążąca dla Sprzedawcę w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 

13.  Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu gdmmeble.com podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

 

14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail faktury VAT.

 

15.  Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.

 

 

Twój koszyk
1 x STELAŻ STANDARD 180X200 OPTIMUM
1 x STELAŻ STANDARD 160X200 OPTIMUM
541.00zł 

Przybliżona waga paczki: 
40 Kg 
Bestsellery
Recenzje
FOTEL STANLEY HALMAR

Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam. ( Przykładowa opi... zobacz więcej
5 z 5 gwiazdek!